RODO

rodo

Poniżej przekazujemy informacje na temat zasad ochrony i dostępu do danych osobowych obowiązujących w Fundacji Odkrycie. 

Administrator, Inspektor Ochrony Danych.
Administratorem Twoich danych osobowych i/lub danych osobowych Twojego dziecka jest Fundacja Odkrycie z siedzibą we Wrocławiu, pl.Tadeusza Kościuszki 4a, 50-029 Wrocław.

Fundacja Odkrycie, jako administrator danych, dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe i/lub dane osobowe Twojego dziecka.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Fundacji Odkrycie sprawuje Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się  we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i/lub danych osobowych Twojego dziecka, także w razie wątpliwości co do Twoich praw, pod adresem: rodo@odkrycie.org

W jakim celu będziemy przetwarzać dane osobowe?
Dane będą przetwarzane przez Fundację Odkrycie w celu niezbędnym do uczestniczenia Twojego lub Twojego dziecka w celach sprawozdawczych przed organami administracji publicznej.

Skąd pozyskujemy dane osobowe?
Twoje dane osobowe i/lub dane osobowe Twojego dziecka są nam powierzane przez Szkołę/Placówkę, która będąc administratorem Twoich danych, przystąpiła do naszych programów. Powierzenie nastąpiło na podstawie umowy o współpracy zawartej między Szkołą/Placówką a Fundacją Odkrycie. Twoje dane osobowe i/lub dane Twojego dziecka pozyskujemy również bezpośrednio od Ciebie, za pomocą formularzy elektronicznych i papierowych wypełnionych przez Ciebie i dostarczonych do Fundacji Odkrycie osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznych środków przekazu.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe? 
Dane będą przetwarzane tylko w okresie obowiązywania umowy pomiędzy Szkołą/Placówką a Fundacją Odkrycie lub w czasie, na jaki została udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Fundacja może przetwarzać Twoje dane osobowe i/lub dane Twojego dziecka poza okresem obowiązywania umowy lub udzielonej zgody, tylko przez okres i w celach wynikających z przepisów prawa.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?
W zależności od rodzaju danych powierzonych Fundacji lub pozyskanych bezpośrednio od Ciebie, Fundacja Odkrycie może przetwarzać takie kategorie danych osobowych jak m.in.: 
– dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania),
– dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail),
– dane identyfikacyjne (np. data urodzenia, PESEL, nr paszportu), 

Komu dane mogą być ujawniane?
Dostęp do Twoich danych osobowych i/lub danych osobowych Twojego dziecka, wewnątrz struktury organizacyjnej Fundacji Odkrycie, będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Fundację pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Zobowiązujemy się nie powierzać danych osobowych Twoich i Twojego dziecka osobom nieupoważnionym oraz żadnym innym organizacjom i firmom, chyba że zobowiążą nas do tego przepisy prawa. Powierzenie danych osobowych może nastąpić tylko i wyłącznie za Twoją zgodą.

Pl. Tadeusza Kościuszki 4A
50-029 Wrocław

Tel: 883 624 090
fundacja@odkrycie.org

Konto bankowe:
16 1140 2004 0000 3602 7963 0605
KRS: 0000818821
NIP: 8982254745
REGON: 385067158 

Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe (RODO)

Copyright 2020 Fundacja Odkrycie

Tel: 883 624 090
fundacja@odkrycie.org 

Pl. Tadeusza Kościuszki 4A
50-029 Wrocław

NIP: 8982254745    KRS: 0000818821 
REGON: 385067158

Konto bankowe:
16 1140 2004 0000 3602 7963 0605

 

Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe (RODO)

Copyright 2020 Fundacja Odkrycie

Skip to content