Statut
Fundacji Odkrycie

Tekst jednolity z dnia 02.12.2019 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Odkrycie, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 1. Fundacja została ustanowiona przez Stanisława Fekete oraz Magdalenę Turczyn zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Mateusza Popielasę zastępce notariusza Annę Sobków – Kielar w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, pl. Srebrny nr 1/4, w dniu 04.12.2019 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Fundacja powołana jest na czas nieokreślony.

§ 4

Ministrem właściwym ds. fundacji jest Minister Edukacji Narodowej

§ 5

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady
działania Fundacji

§7

Celami Fundacji są:

 1. Działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;
 2. Działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji edukacji, nauki na terenie województwa Dolnośląskiego;
 3. Prowadzenie i promowanie innowacyjnej działalności edukacyjnej;
 4. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nowoczesnych technologii i nauk ścisłych;
 5. Promowanie nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych;
 6. Promowanie kreatywności i innowacyjności w edukacji;
 7. Wspieranie inicjatyw młodych ludzi;
 8. Działalność charytatywna;
 9. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 10. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 11. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 12. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 13. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 15. Nauka, szkolnictwa wyższego, edukacja, oświata i wychowanie;
 16. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 17. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 18. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 20. Promocja i organizacja wolontariatu;
 21. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 22. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 23. Rewitalizacja.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Udostępnianie narzędzi dydaktycznych.
 2. Prowadzenie inicjatyw zachęcających ludzi do aktywności edukacyjnej.
 3. Wspieranie i propagowanie talentów i twórczości młodych osób.
 4. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju systemu edukacji.
 5. Współpracę z placówkami edukacyjnymi i kulturowymi.
 6. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, materialnych i niematerialnych dla realizacji celów statutowych.
 7. Przyznawanie stypendiów dla młodych twórców
 8. Organizację różnorodnych działań o charakterze edukacji nieformalnej i pozaformalnej dla każdej grupy wiekowej.
 9. Realizację działań na rzecz rodziny.
 10. Realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 11. Realizację działań na rzecz aktywizacji zawodowej różnych grup.
 12. Organizowanie i finansowanie konkursów przyczyniających się do rozwoju dzieci i młodzieży.
 13. Wspieranie alternatywnych metod działania
 14. Wspieranie rozwoju osób szczególnie uzdolnionych, aktywnych społecznie
 15. Organizowanie warsztatów oraz szkoleń dla dzieci i młodzieży.
 16. Organizację wydarzeń związanych z edukacją i kulturą.
 17. Stworzenie miejsc pod szkolenia, warsztaty czy też wystawy.
 18. Inicjowanie i organizowanie festiwali, wystaw, wernisaży, wykładów, spotkań artystycznych, prelekcji, konferencji, warsztatów, kursów, targów, kongresów i szkoleń oraz innych imprez o charakterze społeczno-kulturalnym.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
  1. Udostępnianie narzędzi dydaktycznych;
  2. Prowadzenie inicjatyw zachęcających ludzi do aktywności edukacyjnej;
  3. Wspieranie i propagowanie talentów i twórczości młodych osób;
  4. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju systemu edukacji;
  5. Współpracę z placówkami edukacyjnymi i kulturowymi.
  6. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, materialnych     i niematerialnych dla realizacji celów statutowych.
  7. Przyznawanie stypendiów dla młodych twórców.
  8. Organizację różnorodnych działań o charakterze edukacji nieformalnej i pozaformalnej dla każdej grupy wiekowej.
  9. Realizację działań na rzecz rodziny.
  10. Realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  11. Realizację działań na rzecz aktywizacji zawodowej różnych grup.
  12. Organizowanie i finansowanie konkursów przyczyniających się do rozwoju dzieci i młodzieży.
  13. wspieranie alternatywnych metod działania
  14. wspieranie rozwoju osób szczególnie uzdolnionych, aktywnych społecznie
 2. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
  1. Organizowanie warsztatów oraz szkoleń dla dzieci i młodzieży; (85.6)
  2. Organizację wydarzeń związanych z edukacją i kulturą; (90.0)
  3. Stworzenie miejsc pod szkolenia, warsztaty czy też wystawy; (74.9)
  4. Inicjowanie i organizowanie festiwali, wystaw, wernisaży, wykładów, spotkań artystycznych, prelekcji, konferencji, warsztatów, kursów, targów, kongresów i szkoleń oraz innych imprez o charakterze społeczno-kulturalnym. (94. 1)

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1100,00 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, przy czym 1000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów,
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. Dochodów z majątku Fundacji.
 5. Działalności gospodarczej.
 6. Działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§ 13

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w sferach działalności:

 1. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59 B)
 2. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91 Z)
 3. Działalność związana z oprogramowaniem (62. 01 Z)
 4. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09 Z)
 5. Działalność wspomagająca edukację (85.60 Z)
 6. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)
 7. Placówki wychowania przedszkolnego (85.10 Z)
 8. Szkoły podstawowe (85.20 Z)
 9. Działalność bibliotek (91.01 A)
 10. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29 Z)
 11. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20 Z)

Rozdział IV

Władze Fundacji

§14

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§14

 1. Zarząd powołują i odwołują Fundatorzy.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 1- 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na czas nieokreślony.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 4. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów,
 5. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez fundatorów.

§16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu i jego członków należy w szczególności:
 3. a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 4. b) uchwalanie regulaminów,
 5. c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6. d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 7. e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 8. f) zmiana statutu Fundacji oraz połączenie z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 9. g) Zatrudnianie pracowników Fundacji i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami.
 10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 11. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów, Prezes ma głos decydujący.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

§ 18
Zmiana
Statutu

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 19
Połączenie
z inną fundacją.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji

§ 20

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

§22

Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy.

§23

 1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
 2. Po śmierci Fundatorów ich kompetencje będzie wykonywał Zarząd Fundacji.

Magdalena Turczyn – czytelny podpis
Stanisław Fekete – Czytelny podpis

Skip to content